Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு சுற்றரிக்கைகள்
சுற்றரிக்கைகள்
பாதுகாப்பு குறியீடு
* சுற்றரிக்கை பெயர் அல்லது சுற்றரிக்கை குறியீட்டினால் தேட முடியும்
# சுற்றரிக்கை பெயர் தரவிறக்கம்
1 Instructions / Measures in Relation to Prevention and Control of COVID 19 in Courts - JSC-SEC-COR-11 (2021-04-27) இங்கே சுடக்கவும்
2 Instructions / Measures in Relation to Prevention and Control of COVID 19 in Courts - JSC-SEC-COR-11.1 (2021.04.30) இங்கே சுடக்கவும்
3 Instructions / Measures in Relation to Prevention and Control of COVID 19 in Courts - JSC-SEC-COR-12 (2021.05.02) இங்கே சுடக்கவும்