Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு தொடர்புகளுக்கு தொடர்பு விபரங்கள்

அழைப்பு விபரங்கள்

நீதிச் சேவைகள் ஆணைக்குழுச் செயலகம்
த.பெ.இலக்கம் 573, புதுக்கடை,
கொழும்பு 12,
இலங்கை.
தொ.இல. : (+94) 11 2433119 / (+94) 11 2451159
தொ.நகல் : (+94) 11 2446111
மின்னஞ்சல் : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
நீதிச்சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினா்கள்
மாண்புமிகு நீதியரசா் ஜே.ஸீ. ஜயசூரிய (PC) தலைவர் – பிரதம நீதியரசர்
மாண்புமிகு நீதியரசா் பீ.பீ. அலுவிகாரே (PC)
உறுப்பினர் - உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்
மாண்புமிகு நீதியரசா் K. சிசிர J. டி ஆப்ரு
உறுப்பினர் - உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்
திரு. H.S. சோமரத்ன
செயலாளர்
திரு. P.M.T. பண்டார
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்
திரு. D.M.D.C. பண்டார சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்
செல்வி. ஆனந்தி கனகரட்ணம்
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (மாண்புமிகு பிரதம நீதியரசரின் செயலாளா்)


நிதிப்பிரிவு

திருமதி S.M.E. லக்மாலி

கணக்காளா்

புலனாய்வு விசாரனணப் பிரிவு
திரு.B.N. பெரேரா புலனாய்வு விசாரணை அதிகாரி
திரு. S. ஜோர்ஜ் சமன்திலக உதவி புலனாய்வு விசாரணை அதிகாரி

நிர்வாகம் (நீதிமன்ற அதிகாரிகள்)

திரு.N.K. பிரேமசூரிய நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - II

நிர்வாகம் ( அட்டவ​ணைப்படுத்தப்பட்ட பணிக்குழாம்)

திரு.L.D.A.B.U. குணவர்தன நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - I

ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பரீட்சைகள் பிரிவு

திருமதி.S.D. ஆமத் நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - I

தாபனம் மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு

செல்வி.W.M.N. ஷாமனி நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - II

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

திரு.R.A.G.S. குமாரசிங்க நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - I

மொழிபெயர்ப்பு

திருமதி.M.G. ரத்நாயக மொழி பெயர்ப்பாளர் தரம் - I

தகவல் அதிகாரி -

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
செல்வி.W.M.N. ஷாமனி நீதிமன்ற பதிவாளர் தரம் - II

 

ஶ்ரீபவன்

Last Updated on Wednesday, 18 December 2019 08:54